اطلاعات تماس مربوط به امور همایشها:

مدیریت امور همایشها و نمایشگاهها:جناب آقای آیت صفایی
رئیس اداره امور همایشها و مناسبت ها :جناب آقای سعید رحیمیان
رئیس اداره امور نمایشگاه ها : جناب آقای عزیزاله فرضی پور
 
 
           
 

  |  Tel :. +98 764 4421295 ، 4421442   |  Fax : +98 764 4421047  |  E-post info@Kishicc.com