همایشهای برگزار شده سال 1389

ردیف

نام همایش

تاریخ برگزاری

سالن های درخواستی /نفره

برگزار کننده

مدت همایش

1    آزمایشی

1 الی03فروردین

60 نفره

کیش

3 روز

2    همایش آزمایشی

1 الی2اسفند

750

تست

3

  |  Tel :. +98 764 4421295 ، 4421442   |  Fax : +98 764 4421047  |  E-post info@Kishicc.com