همایشهای برگزار شده

همایشهای آتی

همایشهای در حال برگزاریهمایشهای سال 1397

ردیف

نام همایش

تاریخ برگزاری

سالن های درخواستی /نفره

برگزار کننده

تلفن

1    www.idc.kish.ir-شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

1فروردین الی29اسفند

076- 44421442

www.idc.kish.ir-شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

07644421570-07644421046


 

  |  Tel :. +98 764 4421290 ، 4421442   |  Fax : +98 764 4421047  |  E-post info@Kishicc.com