همایش

زمان برگزاری: 28 دی

مجری: هزاره سوم کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس