همایش مدیران دارویی

زمان برگزاری: 29 دی

مجری: شرکت آرنیکا مهر کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن‌های خوارزمی و ابن سینا