دوره تخصصی تامین مالی و روش‌های سرمایه گذاری

زمان برگزاری: 21 مهر

مجری: اندیشه پژوهان توسعه امروز

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا