جلسه داخلی شرکت

زمان برگزاری: 18 مهر

مجری: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ملاصدرا