ارائه کلان روند فولاد

زمان برگزاری: 11 آبان

مجری: شرکت توسعه فناوری و نوآوری فولاد

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: اتاق مذاکره