مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن سازمان11

زمان برگزاری: 16 فروردین

مجری: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس