جلسه مزایده شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

زمان برگزاری: 6 مرداد

مجری: شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی