کنسرت

زمان برگزاری: 1 الی 13 فروردین

مجری: موسسه نوای مهر سپاهان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس