همایش مدیر و کارآفرین برتر

همایش یکصد مدیر و کارآفرین برتر برگزار شد