تعرفه سالن ها

ردیف

نام سالن

مدت

هزینه ( ریال)

١

سالن ٧٥٠ نفره خلیج فارس

یک برنامه در روز

250.000.000

برنامه کنسرت

300.000.000

٢

سالن ١١٠ نفره ابن سینا

یک برنامه در روز

80.000.000

٣

سالن ٦٠ نفره رازی

یک برنامه در روز

70.000.000

٤

سالن ٤٩ نفره خوارزمی

یک برنامه در روز

60.000.000

٥

سالن ٤٤ نفره ملاصدرا

یک برنامه در روز

40.000.000

٦

سالن ٣٤ نفره ابوریحان

یک برنامه در روز

30.000.000

٧

اتاق مذاکره (هریک اتاق)

یک برنامه در روز

20.000.000