جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 03

زمان برگزاری: 12 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه ازاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی