جلسات ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 02

زمان برگزاری: 5 فروردین

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی