شورای تامین

زمان برگزاری: 25 خرداد

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی