نمایشگاه مواد غذایی

زمان برگزاری: 8 الی 11 اسفند

مجری: شرکت روناش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: مرکز همایش و نمایشگاههای بین المللی کیش