کارگاه اموزشی حراست سازمان

زمان برگزاری: 31 مرداد

مجری: اداره کل حراست سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا