کارگاه آموزشی تهیه و تدوین تقویم اجرایی

زمان برگزاری: 3 خرداد

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی