پدافند غیر عامل

زمان برگزاری: 30 آبان

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی