ویژه برنامه سلام کیش

زمان برگزاری: 1 آذر

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا