همایش و نمایشگاه اینوتکس

زمان برگزاری: 16 الی 19 مهر

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: لابی+سالن ابن سینا+سالن خوارزمی