همایش قوانین و مقررات معاملات دولتی

زمان برگزاری: 3 آذر

مجری: شرکت ره دانش ثریا

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا