همایش شایستگی‌های ضروری برای اثربخشی

زمان برگزاری: 24 الی 25 آبان

مجری: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی