همایش سالیانه ممتاز

زمان برگزاری: 14 بهمن

مجری: گروه دارویی ممتاز

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس