همایش سالانه شرکت دی دارو امید

زمان برگزاری: 6 مهر

مجری: شرکت هزاره سوم

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی- سالن خلیج فارس