همایش روز مهندس

زمان برگزاری: 5 اسفند

مجری: شرکت پارسیان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس