سمینار داخلی

زمان برگزاری: 21 دی

مجری: شرکت ویتا آریا

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابن سینا