همایش داخلی شرکت

زمان برگزاری: 24 الی 25 فروردین

مجری: شرکت باما

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی