همایش جانبی نمایشگاه فناوری

زمان برگزاری: 19 الی 22 اردیبهشت

مجری: فروغ افکار

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالنهای خلیج فارس، ابن سینا، ابوریحان و خوارزمی