نود و دومین جلسه شورای اداری

زمان برگزاری: 26 مهر

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی