نشست وزیر راه ترابری کشور با دبیر شورای عالی مناطق آزاد

زمان برگزاری: 21 فروردین

مجری: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی