نشست مدیر عامل سازمان با هیات های ورزشی

زمان برگزاری: 6 اردیبهشت

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی و رستوران