نشست صمیمی اعضای فراکسیون مناطق آزاد با فعالین اقتصادی

زمان برگزاری: 9 تیر

مجری: اداره کل حوزه مدیر عامل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی