نشست دبیر شورای عالی مناطق آزا د با سرمایه گذاران کیش

زمان برگزاری: 22 فروردین

مجری: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: رازی