نشست خبری نمایشگاه کینگس

زمان برگزاری: 17 اردیبهشت

مجری: شرکت فروغ افکار

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن ابوریحان