معرفی سامانه مدیریت هوشمند مراکز پذیرایی

زمان برگزاری: 13 مرداد

مجری: معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس