مراسم روز خبرنگار

زمان برگزاری: 29 مرداد

مجری: شرکت عمران، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی