مراسم تقدیر و تشکر از بازنشستگان

زمان برگزاری: 17 اردیبهشت

مجری: شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی