مجمع عمومی ساخاتمان E Tower

زمان برگزاری: 8 فروردین

مجری: مدیریت برج E Tower

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی