سمینار مدیریت

زمان برگزاری: 5 الی 6 بهمن

مجری: موسسه فن آوران حکیم

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس