سمینار مدیران و فروش

زمان برگزاری: 13 دی

مجری: شرکت دارویی بهستان پخش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس