سمینار فروش دارویی

زمان برگزاری: 3 آبان

مجری: شرکت همایش سازان عصر جدید

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس، خوارزمی و رستوران