سمینار فروشندگان

زمان برگزاری: 8 الی 9 آذر

مجری: شرکت دارویی شفا آراد

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس