سمینار داخلی مدیران و فروشندگان شرکت

زمان برگزاری: 4 آبان

مجری: شرکت سلامت پخش هستی

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس