سمینار آموزشی EPM و ERP

زمان برگزاری: 11 آبان

مجری: همایش سازان عصر جدید

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خوارزمی