سلسله برنامه‌های راه و رسم زوج شدن

زمان برگزاری: 23 مهر

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس