رویداد جلسه مجمع تعاونی کارکنان سازمان

زمان برگزاری: 29 تیر

مجری: شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس