رویداد جلسه بررسی عملکرد سالیانه شرکت

زمان برگزاری: 13 اردیبهشت

مجری: شرکت الیت دارو

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن خلیج فارس