دومین همایش جانبی فرصت های سرمایه گذاری و ساخت داخل در شرکت های پتروشیمی

زمان برگزاری: 24 الی 26 بهمن

مجری: شرکت بهاران تدبیر کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: کل مجموعه